Na początku 2019 roku pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skupieni wokół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zostali zaproszeni do współpracy w przygotowywaniu wniosku grantowego w ramach programu Horyzont 2020 (SwafS-14-2018-2019). Projekt pt: „TeRRItories on a Mission. Stimulating MARKET-Driven Innovation in Metropolitan Areas” został złożony 2 kwietnia 2019 roku, a przygotowywany był pod kierunkiem dr hab. Roberta Pyki przez zespół w składzie: dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr Grzegorz Gawron, dr Grzegorz Libor i dr hab. Małgorzata Suchacka. Liderem projektu jest zespół badawczy Ruhr University z Bochum. Partnerami w projekcie są uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Malty, Chin i Republiki Południowej Afryki.

Trzyletni projekt koncentruje się na wielopłaszczyznowej analizie regionalnych procesów powstawania innowacji oraz uwarunkowań funkcjonowania miejsc innowacyjnych. Zakładanym rezultatem projektu ma być stworzenie praktycznego, dostępnego i możliwego do zastosowania w obszarach metropolitalnych różnych rejonach świata zestawu narzędzi TeRRI, które mają wzmacniać działania innowacyjne w obszarach metropolitalnych.

Po wytężonych pracach koncepcyjnych i formalizowaniu wniosku, wypiciu niezliczonej ilości kaw, czekamy na decyzje o przyjęciu (lub nie….)  projektu do realizacji.