Usługi oferowane przez zespół:

· Tworzenie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań projektowanych w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w tym realizowaniem szeregu działań skierowanych do konkretnych grup mieszkańców

· Rewitalizacja i animowanie procesów organizowania społeczności lokalnej

· Prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki innowacji społecznych

· Oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz

· Rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”

· Poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania kapitału społecznego, kulturowego
i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju innowacji społecznych wśród obywateli, środowisk i wspólnot lokalnych

· Występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań w powyższym zakresie oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności w zakresie rewitalizacji społecznej

· Promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne działania w obszarze lokalnych polityk publicznych

· Stała współpraca z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie realizacji działań Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rada stanowi ciało doradcze Zarządu Związku w zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w obszarze edukacji oraz polityki społecznej


Koordynator zespołu:

Kierownik Centrum / Koordynator zespołu :

dr Witold Mandrysz

Osoba do kontaktu:
dr Witold Mandrysz
e-mail: witold.mandrysz@us.edu.pl

mgr Monika Szpoczek
e-mail: m.szpoczek@gmail.coml


Członkowie zespołu:

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
dr hab. Krystyna Faliszek
dr Dorota Nowalska – Kapuścik
dr Ewa Leśniak-Berek
dr Daniela Dzienniak – Pulina
dr Sabina Pawlas – Czyż
dr Witold Mandrysz
mgr Barbara Słania


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Centrum Badań Innowacji Społecznych