16 kwietnia br. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotecznej w Katowicach odbyło się seminarium  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w projektach finansowanych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Seminarium zorganizował Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego we współpracy z Centrum Badań Innowacji Społecznych UŚ, będącym częścią Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości przedstawiono założenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a następnie Pani prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, kierownik Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wystąpiła z wykładem pt. „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic w polityce miejskiej. Wybrane przykłady europejskie i możliwości ich wykorzystania w warunkach krajowych”. Pani Profesor nakreśliła w wykładzie kontekst składający się na potrzebę rewitalizacji, jak również przedstawiła i omówiła trzy główne modele rozwiązań problemu kryzysowych dzielnic, tj. model biznesowy, rewitalizację przez dizajn i kulturę oraz projekty zintegrowane, ilustrując prezentowane treści przykładami z rożnych krajów europejskich.

Po części wykładowej odbyły się warsztaty poruszające tematykę realizacji programów rewitalizacji, roli i zadań organizatorów społeczności lokalnej,  dialogu i partycypacji, budowania potencjału społeczności w oparciu o zasoby czy action research.

Tym samym seminarium rozpoczęło nowe cykliczne przedsięwzięcie Obserwatorium pod nazwą „Akademia Samorządowa”, którego celem jest  budowanie  dialogu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.