NOWOŚCI WYDAWNICZE 2018 r.

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa2018, T. 9, z. 2: Metropolie jako przedmiot badańzagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania. Red. Robert Pyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 300. ISSN: 0072-5013.

Numer w całości poświęcony kwestiom metropolitalnym, obejmujący 15 artykułów w języku polskim i francuskim specjalistów z Polski, Francji, Kanady  i Słowacji.

http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19173

Spis treści
Wstęp (Robert Pyka, Wojciech Świątkiewicz)
GórnośląskoZagłębiowska Metropolia —perspektywy pierwszego w Polsce związku metropolitalnego

 • Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki, Agata Zygmunt: Rola Obserwatorium Procesów Miejskich i   Metropolitalnych w procesie tworzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — od deficytu wiedzy do oczekiwań wobec nowej instytucji
 • Robert Pyka: Perspektywy współpracy gmin należących do związku metropolitalnego w województwie śląskim w kontekście powstania GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
 • Elżbieta Zuzańska‑Żyśko, Sławomir Sitek: GórnośląskoZagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społecznogospodarczych
 • Rafał Muster: Dojazdy do pracy mieszkańców GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — próba analizy zjawiska
 • Agata Zygmunt: Potencjał demograficzny GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — szanse, zagrożenia, perspektywy
 • Krzysztof Gwosdz, Tomasz Kwiatkowski, Agnieszka Sobala‑Gwosdz, Małgorzata Suchacka: Trajektorie rozwoju społecznoekonomicznego w poprzemysłowym obszarze metropolitalnym

Metropolitalność i jej konteksty

 • Katarzyna Kajdanek: Dolnośląskość Wrocławia? O tożsamościowej relacji miasta z regionem
 • Alicja Kosterska: Rola dizajnu w konstruowaniu regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska
 • Robert Pyka: Miejska kreatywność jako potencjalny czynnik rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego
 • Paweł Pistelok: Wykluczeni i obcy w miejskiej przestrzeni publicznej — próba ujęcia problemu

Wzmocnienie statusu metropolii — spojrzenie międzynarodowe / Renforcement du statut des métropoles — regard international croisé

 • Christelle Morel Journel, Georges Gay: Du district à la métropole : la construction en tension d’une capacité d’action métropolitaine en région stéphanoise
 • Emmanuel Thimonier‑Rouzet, Lisa Rolland: Les agences d’urbanisme françaises et la réforme territoriale de 2015. Étude de cas à Lyon
 • Sébastien Bauvet: La construction sociale de la métropole sécuritaire
 • Eric Champagne, Charles‑Étienne Beaudry: Les statuts particuliers des grandes villes au Canada : promesses et limites
 • Frédéric Delaneuville: Bratislava face aux enjeux de la métropolisation

Artykuły naukowe – nowości:

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633.


Artykuły naukowe – poprzednie lata:

Gawron Grzegorz, Rojek-Adamek Paulina, Europejskie szlaki – śląskie drogi. Trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii <<Silesia>> w świetle opinii ekspertów instytucjonalnych, w: Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, (red.) Marek S. Szczepański, Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy 2011, ISBN 978-83-62508-04-4.


Gawron Grzegorz, Rojek-Adamek Paulina, Górnośląsko-zagłębiowska metropolia „Silesia” – wizja i rzeczywistość, w: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, (red.) Krzysztof Malicki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ss. 590, ISBN 978-83-7667-127-7.


Gawron Grzegorz, Szczepański S. Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika, Metropolia <<Silesia>>: aktorzy, scena i kapitały w  oglądzie socjologicznym, w: Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, (red.) Grzegorz Gawron, Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy 2011, ISBN 978-83-62508-04-4.


Gawron Grzegorz, Rojek-Adamek Paulina, Miejski design na Śląsku – samorządy i projektanci w kreowaniu wizerunku śląskich miast, w: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, (red.) Krzysztof Malicki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7667-127-7.


Gawron Grzegorz, Suchacka Małgorzata, Przemysły kreatywne w miastach regionu postindustrialnego. Próba przybliżenia sytuacji województwa śląskiego, w: Miejskość i duch innowacyjności, (red.) Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Karolina Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ISBN 978-83-226-2216-2.


Krukowska J., Lackowska M., Metropolitan Colours of Europeanization. Institutionalization of Integrated Territorial Investment Structures in the Context of Past Cooperation in Metropolitan Regions, Raumordnung und Raumplannung, 2016 (do tej pory dostępna tylko wersja elektorniczna)


Lackowska M., Mikuła Ł., How metropolitan can you go? Citizenship in Polish city-regions, „Journal of Urban Affairs”, 2015 (do tej pory dostępna tylko wersja elektorniczna)


Lackowska M., Zimmermann K., New forms of territorial governance in metropolitan regions? A Polish-German comparison, „European Urban and Regional Studies” t. 18 (2), 2011, ss. 156-169.

Raumplannung, 2016 (do tej pory dostępna tylko wersja elektorniczna)


Lackowska M.,  Why is voluntary co-operation condemned to failure? Reflections on the Polish and German  background, „Lex Localis”, t. 7 , nr 4, 2009, ss. 347-369.


Pyka Robert , Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1/2014, ISSN: 1509-4995, s. 5-27.
http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2014_1_pyka.pdf


Pyka Robert, Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy na przykładzie Metropolii Lyonu, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3(65)/2016, ISSN: 1509-4995, DOI: 10.7366/1509499536502.
http://www.studreg.uw.edu.pl/article.php?id=713


Pyka Robert, L’évolution du système politico-administratif local polonais et les réformes territoriales à l’épreuve des défis du XXIe siècle, Revue française de droit administratif (RFDA), juillet-août 2015.
http://hslib.sinica.edu.tw/sites/default/files/LW78_31-4.pdf


Pyka Robert, L’intercommunalité et la métropolisation en France et en Pologne, (w:) Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, Pyka Robert (red.), RSS MSNP UŚ, 2011, ss. 208, ISBN 978-83-928326-9-0
POBIERZ >>>


Robert Pyka, La gouvernance métropolitaine comme outil du renouvellement économique et de la « résilience » dans les anciennes régions industrielles. L’exemple de la conurbation silésienne en Pologne, w : Regionalisation in Europe. The state of affairs, (red.) Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2015, ss. 130-146, ISBN 978-83-8012-584-1.


Pyka Robert, La métropolisation en Pologne : le fonctionnement et l’avenir des espaces métropolitaines polonais, Revue Métropoles, nr 10, 2011.
https://journals.openedition.org/metropoles/4515


Pyka Robert , Le tournant métropolitain en Pologne, Métropolitiques, 01.2016.
http://www.metropolitiques.eu/Le-tournant-metropolitain-en.html


Pyka Robert, Lokalne “gouvernance” jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2/2011.
http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2011_2_pyka.pdf


Pyka Robert, Małgorzata Suchacka, Łukasz Trembaczowski, Selected driving forces and mechanisms for the urban economic resilience in the Silesian post-industrial cities, Regions MagazineRegional Studies Association, 286, 06/2012.
http://www.google.pl/url?url=http://rsa.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13673882.2012.10515115&rct=j


Pyka Robert, Minimizing the Side Effects of the Metropolization as a condition for maintenance of transition and resilience in Post-industrial Agglomerations. Journal of Economics and Management, n.10, 2012, ss. 121-136, ISSN 1732-1948.
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/9_Pyka_Minimizing_the_Side_Effects_of_the_Metropolization….pdf


Pyka Robert, Polityka w epoce globalnego „antyporządku”. Kilka refleksji z dziedziny antropologii i socjologii polityki, (w:) Ład społeczny i jego przedstawienia (dir.). Tomasz Nawrocki, Wojciech Świątkiewicz, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, ISBN 987-83-8012-813-2.
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12493?language=en


Pyka Robert, Tour du monde : l’avenir incertain des métropoles polonaises, Intercommunalités,  2011, nr 155.
http://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-interco155-110413-BAT2.pdf


Pyka Robert, Wspólnota Aglomeracji Saint-Étienne Métropole, jako przykład postępującego w Europie procesu metropolizacji, (w:) Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii, Robert PykaRSS MSNP UŚ, 2010, ss. 192, ISBN 978-83-928326-1-4.
POBIERZ >>>


Pyka Robert, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych – między inercją a zmianą, „Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, 2012, nr 4, s. 1-24.
https://issuu.com/socialspacejournal/docs/social_space_journal_22012_4_


Sagan Iwona, Challenges of regional and metropolitan policy in Poland, w: Territorial Cohesion in Europe. For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, (red.) Pálné Kovács I., Scott J., Gál  Z., Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs 2013, ss. 402-411, ISBN 978 963 9899 69 8.


Sagan Iwona, Integrate to compete:  Gdańsk-Gdynia Metropolitan Area, Urban Research and Practice, Routledge, t.7, nr 3, 2014, ss. 302-319, ISSN: 1753-5069.


Stangel Michał, Airport-related spatial development – global tendencies and Katowice airport area perspectives, ACEE, Nr 1 (2011).
http://acee-journal.pl/1,7,18,Issues.html


Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., Metropolizacja w konurbacji górnośląskiej, „Geographia Studia et Dissertationes”, T. 35, 2013, ss. 69-90.


Wróblewska-Jachna Joanna, Emerging urban governance in Poland after the accession to the EU. The case of old industrial cities in The Upper Silesia Industry Agglomeration, w: Urban Governance in Europe, (red.) F. Eckard, I. Elander, BWV, Berlin 2009.


Wróblewska-Jachna Joanna, Integracja jednostek samorządu w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie województwa śląskiego, w: Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa.T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy,  (red.) B. Pactwa, U. Swadźba, M. Żak, Katowice, UŚ, 2015.


Wróblewska-Jachna Joanna, Kooperacja i konkurencja w odniesieniu do procesów metropolizacji miast województwa śląskiego, w: Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych, (red.) Z. Rykiel, Wyd. UR, Rzeszów 2014.


Wróblewska-Jachna Joanna, Procesy metropolizacji na pograniczu polsko-czeskim – studium przypadku, w: Sąsiedztwa III RP – Czechy. Zagadnienia społeczne, (red.)  A. Dębiski, J. Makaro, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 2013.


Zuzańska-Żyśko E., Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (48), 2012, ss. 39-61, ISSN 1509–4995.

http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2012_2_zuzanska.pdf


Zuzańska-Żyśko E., Obszary metropolitalne w statystyce europejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr  22, 2015, ss.5-22, ISNN 1508-1117.

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18217/1-005_022-Zuza%20ska-%20y%20ko.pdf;jsessionid=81A1D357F6887F4D18DF60BE8ED60331?sequence=1


Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region, w: Book of Proceedings. 4th International Geography Symposium – GEOMED 2016, (red.) R.Efe, İ.Cürebal, L. Lévai, Kemer-Antalya, Turkey 2016, ss.785-799, ISBN 978‐605‐66576‐1‐0.

https://drive.google.com/file/d/0BwLmYj286TziZ05YclZmZ0QwQ3c/view


Teksty popularyzatorskie:

Pyka Robert, Co z tą metropolią, „Dziennik Zachodni”, 1 września 2015

>> http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/6543868,4-idee-dla-slaskiego-co-z-ta-metropolia,10671938,id,t,zid.htm

Pyka Robert, Cztery idee dla Śląskiego: Francuzi przekonywali się do metropolii przez kilkadziesiąt lat, „Dziennik Zachodni”, 22 lipca 2015

>>> http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/4510227,4-idee-dla-slaskiego-francuzi-przekonywali-sie-do-metropolii-przez-kilkadziesiat-lat,id,t.html

Pyka Robert, Metropolie w polskich realiach (cz. I i cz. II), Fundacja Miasto ThinkTank,

Część I >>> http://www.miastothinktank.pl/metropolie-w-polskich-realiach-cz
Część II >>> http://www.miastothinktank.pl/metropolie-w-polskich-realiach-cz-ii