Usługi oferowane przez zespół:

· Delimitacja obszaru metropolitalnego, regionu metropolitalnego, analiza funkcji metropolitalnych, powiązań funkcjonalnych i wyznaczanie strefy wpływu metropolii
· Całościowe miejskie i metropolitalne diagnozy (wymiar społeczny, kulturalny i gospodarczy)
· Badania i ekspertyzy na potrzeby opracowania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych z określeniem wyzwań
i kierunków ich rozwoju (strategia polityki metropolitalnej)
· Badania stanu spójności społecznej i terytorialnej w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
· Analiza czynników i barier rozwoju obszarów metropolitalnych
· Badania kapitału społecznego i procesów współrządzenia (zaangażowanie środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczych, itp. w kształtowanie polityk metropolitalnych)
· Badanie jakości życia i ocen usług publicznych
· Badanie instytucji metropolitalnych
· Identyfikacja metropolitalnych sieci przepływów z określeniem funkcjonalnych specjalności jednostek samorządowych w obszarach metropolitalnych
· Diagnoza poziomu integracji i skoordynowania usług publicznych świadczonych przez samorządy w obszarach metropolitalnych w perspektywie tworzenia centrów usług wspólnych
· Analizy i badania sektorowe (transport publiczny, turystyka – baza i potencjał rozwojowy, usługi komunalne, sektor edukacji, kształcenia zawodowego i ustawicznego, infrastruktura i usługi w zakresie służby zdrowia i pomocy socjalnej, zasoby naturalne i bogactwo przyrodnicze)
· Organizacja debat, seminariów, spotkań z mieszkańcami
· Doradztwo eksperckie


Koordynator zespołu:

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (WNS UŚ)


Członkowie zespołu:

prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański (WNS, Uniwersytet Śląski)
dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (WNS, Uniwersytet Śląski)
dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ (WNS, Uniwersytet Śląski)
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ (WNP, Uniwersytet Śląski)
dr Grzegorz Gawron (WNS UŚ, Uniwersytet Śląski)
dr Joanna Jachna (ATH w Bielsku Białej)
dr inż. Jan Bondaruk (Główny Instytut Górnictwa)
dr Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Adam Polko (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Eksperci zewnętrzni:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w       Poznaniu, Centrum Badań Metropolitalnych)
dr hab. prof. UG Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. analiz procesów metropolizacji i metropolitalnego współrządzenia