Usługi oferowane przez zespół:

Ocena stanu środowiska przyrodniczego:

· kompleksowa diagnoza stanu mikro i makrobioty środowisk lądowych, wodnych i powietrznych – inwentaryzacja siedlisk, określenie kierunków odtwarzania, rekomendacja postępowania z gatunkami inwazyjnymi;
· ocena stanu abiotycznych parametrów środowiska przyrodniczego (stopień zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza);
· biotesty;
· ocena usług ekosystemowych przez analizę funkcjonalności układów przyrodniczych i wskazanie możliwości ich optymalizacji.

Usługi eksperckie:
· ocena stanu i opracowanie programów oczyszczania gleby i wody metodami biologicznymi i fizycznymi, w tym rekultywacja gleb;
· ocena różnorodności biologicznej ekosystemów lądowych i wodnych na podstawie identyfikacji flory i fauny, w tym gatunków obcych oraz inwazyjnych;
· projekty rozwiązań dotyczące przywracania funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych przez analizę przyczynowo – skutkową stanu środowiska opartą na metodyce DPSIR.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym – edukacja ekologiczna:
· edukacja dla zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz rewitalizacji trenów zdegradowanych;
· propagowanie oceny wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze metodą śladu węglowego;
· przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów terenowych i laboratoryjnych dotyczących oceny stanu/potencjału ekologicznego środowiska przyrodniczego;
· udział w konsultacjach społecznych w zakresie prezentacji możliwych efektów rewitalizacji środowiskowej.


Koordynator zespołu:

Kierownik zespołu:
dr hab. Edyta Sierka
European Brownfields Manager
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Przyrodniczych
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28,
e-mail: edyta.sierka@us.edu.pl
Merytoryczny koordynator:
dr hab. Izabella Franiel
Wydział Nauk Przyrodniczych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9
e-mail: izabella.franiel@us.edu.pl


Członkowie zespołu, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ:

dr hab. I. Franiel,
dr hab. A. Kafel,
dr hab. Mariola Krodkiewska
dr hab. E. Sierka,
dr hab. D. Wojcieszyńska,
dr hab. G. Woźniak,
dr S. Sułowicz,
prof. dr hab. J. Gorczyca,
prof. dr hab. P. Skubała
prof. dr hab. B. Tokarska-Guzik
dr hab. Andrzej Woźnica


Wydział Nauk Stosowanych, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej:
dr Joanna Kurowska-Pysz

Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska ATH:
prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek, Dziekan WIMBIS ATH
dr inż. Janusz Kozak
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
dr inż. Monika Wierzbińska
dr inż. Beata Sładkowska-Rybka


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego