Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych


Usługi oferowane przez zespół:

· Analiza stref funkcjonalnych miast i gmin, ulic
· Wyznaczanie stref wpływu
· Analiza stref przemysłu, rekreacji, usług
· Określanie dominujących funkcji miast
· Wyznaczanie funkcjonalnych obszarów miejskich
· Wyznaczanie regionów miejskich
· Analiza dojazdów do pracy
· Analiza dziennego ruchu miejskiego
· Usługi GiS – wykonywanie wszelkich map miejskich,
· wieloaspektowe opracowania kartograficzne
· Mapy koncentracji przedsiębiorstw
· Badanie rynku nieruchomości, pustostanów
· Analiza zasobów mieszkaniowych, nowych osiedli mieszkaniowych, starych osiedli substandardowych według dowolnego kryterium
· Analiza centrów handlowych
· Pomiar konsumentów handlowych
· Oddziaływanie obiektów handlowych
· Badanie targowisk miejskich
· Wyznaczanie stref ubóstwa
· Analiza obszarów peryferyjnych
· Analiza pograniczy, euroregionów i obszarów stykowych
· Badanie przestrzeni publicznej
· Badanie terenów zielonych i ich funkcji
· Badanie ogródków działkowych
· Analiza morfologiczna miasta
· Analiza stopnia przedsiębiorczości miast
· Określanie czynników lokalizacji obiektów, instytucji, przedsiębiorstw
· Analiza przemysłu i usług miejskich
· Badanie usług edukacyjnych, kulturalnych, kreatywnych, zdrowotnych
· Badanie obszarów wiejskich
· Analiza rozlewania się miast, procesów suburbanizacji
· Analiza jakości pracy instytucji samorządowych


Koordynator zespołu:

dr  hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geografii Ekonomicznej
elzbieta.zuzanska-zysko@us.edu.pl


Członkowie zespołu:

prof. dr hab.  J. Runge (WNoZ UŚ)
dr hab. S. Sitek (WNoZ UŚ)
dr hab. F. Kłosowski (WNoZ UŚ)
dr T. Spórna (WNoZ UŚ)
dr M. Chmielewska (WNoZ UŚ)
mgr inż. arch. Agnieszka Gieroszka (GIG)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych